3/18/2004

ميدوني چيه؟هيچوقت دوست ندارم جاي تو باشم.هيچوقت.تمام تلاشت (احتمالا به طور ناخود اگاه)روي اين موضوع متمركز شده كه كثافت هاي درونت رو با ايجاد تنفر در اطرافيانت,تخليه كني.اما بايد بهت بگم بيشتر از اينكه در من تنفر ايجاد كني,احساس دلسوزي براي يك ادم خيلي بدبخت رو در من تداعي ميكني.گاها به شدت دلم به حال بيچارگيت ميسوزه عزيزم.ترحم.البته به عقيده ي من هر چه اين كثافت ها تخليه بشه بهتره,اما اگر جدا قصدت ازار دادن توسط ايجاد تنفره,بهتره مدتي با هم صحبت نكنيم.نظرت چيه؟

No comments:

Post a Comment