3/18/2004

فوبيا از ازدحام و جمعيت وجاهاي شلوغ.وقتي امروز در پياده روهاي شلوغ خيابون راه ميرفتم,يك لحظه كاملا مغزم قفل شد و به طرز بدي نفس تنگي گرفتم...اين هنگ كردن لحظه ايه فيزيكي و رواني كمتر از دو ثانيه طول كشيد اما...نميتونم دقيقا بگم خوب يا بد بود,فقط ميتونم بگم عجيب.اولين بارم نبود اينطوري ميشدم,اما اولين بارم بود كه انقدر محسوس و پررنگ اين اتفاق برام افتاد.اوهوم.فوبيا بهترين اسمه.

No comments:

Post a Comment