3/05/2004

بين اين همه ادم كه همگي لباس تنشون,برهنه بودن غير عادي محسوب ميشه و اگر برهنه باشي كمي حس ازاردهنده همراهيت ميكنه.گاهي "زيادي"خودم هستم.نه منظورم قهقهه هاي بلندم نبود...

No comments:

Post a Comment