3/05/2004

يه وقتايي هست كه دلم به شدت ميخواد يقه ي خودم رو بگيرم,خودم رو محكم بچسبونم به ديوار و در فاصله ي دو ميلي متري صورتم تو چشمهاي خودم نگاه كنم و داد بزنم:زنيكه! وقتي يه كاري رو كردي,انقدر بررسي اش نكن و بعد هم خودتو به خاطرش سرزنش نكننننننننننننننن.

No comments:

Post a Comment