3/04/2004

در رويايي خودم را با تفنگي كشتم.بعد از شليك بيدار نشدم,اما خودم را ديدم كه مدتي همان طور آنجا دراز كشيده بودم,تنها بعد از اين بود كه بيدار شدم.

از والتر بنيامين ممنونم كه با اين پاراگراف اش تونستم حق مطلب دربارهُ خودم روبه خوبي احساس كنم.

No comments:

Post a Comment