2/29/2004

فشار ها و نوازش هاي "دستان هرزه"
نه تنها لذتي به من نميدهند
كه
تمام لذتم را ميكشند.
اگر ميلرزم,لرزش حاصل از اشمئزاز است.

جستجوي انگشتاني كه
صرفا لطافت فيزيكي را ميخواهند,
روز ي هزار بار
مرا,ميميراند.

من,بدون هيچ حضوري
من,بدون هيچكس
عاشق شدم.

مرا به جرم عاشقي
سنگسار خواهند كرد.
من ,
با صداي آهسته
زمزمه وار
و
زير لب
خواهم گفت:
"دوست ميدارم".

No comments:

Post a Comment