2/20/2004

فكر نميكردم.اصلا تصور هم نميكردم كه اگر يك بار ديگه,بعد از اين همه وقت ,دوباره اونجا رو ميديم چنين عكس العملي نشون ميدادم.وقتي اونطور اشك براي يك دقيقه جلوي چشمهام رو گرفت و همه چيز رو تار كرد,حقيقتا خودم از خودم غافلگير شدم...

No comments:

Post a Comment