2/09/2004

از بعضي پالس هاي نورون هاي موجود در كله ام بوي تعفن و پوسيدگي بلند ميشه. البته گنديدگي اصطلاح بهتريه.بايد يك پروژه ي خانه تكاني رواني براي خودم تعريف كنم و دِد اندش رو هم طولاني نذارم.يه چيزايي ظاهرا بي اهميت به نظر ميرسن اما عملكردشون درست مثل تمپرري اينترنت فايلز هست!...راستي,پروژه جستجوي سيب رو هم تعريف كردم و شروع هم كردم و داره به جاهي خوبي ميرسه.البته اگر اين اخلاق گند و مزخرفم يه هو همه چي رو هري خراب نكنه و منو سر جاي اولم برنگردونه.مثل اينكه در دم و دستگاه ما سيب موجوده!:D

No comments:

Post a Comment