2/05/2004

حقيقتا لحظه ي تكان دهنده اي بود.لحظه اي كه يك نوشته ي طولاني رو بعد از اديت كردن و اماده كردن براي پست,بي هوا پاك كني.هنوز باورم نميشه اين پست نازنين رو با دستهاي خودم نابود كردم.....واقعا گيج بازي تكان دهنده اي بود!!!

No comments:

Post a Comment