1/12/2004

ميدوني چيه؟تجسم ات الان برام اصلا سخت نيست.نشستي پاي مانيتور,داري اين ك...شر ها رو ميخوني,بعد هم ميزني به خنده و بلند بلند ميگي:هيوائه تعطيييييييييييييييلهههههههههههه....چه حالي هم ميكني با اين كشف بزررررررگ!
بهش بگين تعطيليه من خيلي قبل تر از اينا كشف و ثبت شده!

No comments:

Post a Comment