1/21/2004

دور خودت دود غليظي درست ميكني و توش فرو ميري.از دارالمجانيني كه ساختي احساس رضايت ميكني.بعد از مدتها ,دود رو كنار ميزني تا كمي هوا بخوري.با چيزي كه مواجه ميشي,به زانو درت مياره...ااااي,سهراب يادت به خير كه ميگفتي"و من از هجوم حقيقت به خاك افتادم".حقيقت تو كجا و من و حقيقتم كجا؟!

No comments:

Post a Comment