1/21/2004

من...ميشناسم
كه
در...مسكن دارد.
...شبانگاه با...ميميرد
و
...از...برميخيزد.

No comments:

Post a Comment