1/17/2004

اسطوره ها مي شكنند...از اين اسطوره براي من چيزي جز يك مجسمه ي پوك و خالي باقي نمونده.
همين بقاياي رقت انگيز هم حاصل تلاشش در اسطوره موندنه...

No comments:

Post a Comment