1/15/2004

بايد رهاش كنم.رهاي رهاي رها.اجازه بدم كاملا از عرصه ي ذهن درگيرم محو بشه.پاك پاك....و يك برخورد عملي كارساز خواهد بود.

No comments:

Post a Comment