1/15/2004

به نظر ميرسه بهترين عكس العمل در برابر كسي كه ميخواد طبق نتيجه گيريي كه از بودنت داره,صدايي ازت در بياره,سكوت و بي عكس العمليه!شششششششش....ساكت!

No comments:

Post a Comment