1/11/2004

انتقال از ناخوداگاه به خوداگاه.آهسته و بي موقع...نه.بايد آرامش ام (!!!!)رو حفظ كنم.يك طغيان ناگهاني دوباره من رو به پيك منفي يك چاه پتانسيلي خواهد برد. ...

No comments:

Post a Comment