1/08/2004

از آن دسته مسائلي كه اصطلاحا به آنها "اثباتي"گفته ميشه بيزارم.جواب مشخصه و تو با هر زور و كلكي از آخر به اول خودت رو در جواب مي چپوني.همينطور از مسائلي كه جواب آخر جلوي سوال نوشته شده.باز هم زور چپوني شروع ميشه.جواب آخر تو سه برابر و نيم جوابيه كه نوشته شده .به هر مصيبتي هست,يك كسر در جوابت جا ميدي تا تطابق داشته باشه.
فعلا مسائل زندگي من هم در اين دو كتگوري قرار گرفته...بد فرم داره خوش ميگذره.

No comments:

Post a Comment