1/07/2004

تلو تلو خوران با لبخند پوك و توخاليم ...يك قدم و نيم باهاش فاصله داشتم.همون يك قدم و نيم به وسيله ي دست هاي بلندش پر شد و لب هاش در گونه هام فرو رفت.I love you...اسكاچ اخري اثر خودش رو كرده بود!...جين اخري هم اثر خودش رو نشون داد و كاملا احمقانه از دهنم پريد بيرون:me toooo.لحن بيانم مثل نجيب زاده هاي اغواگر و ناشي,با حضور كاملا حاشيه اي دريك رمان كت و كلفت بود!!!!!

No comments:

Post a Comment