1/01/2004

شش و خورده اي در مقياس ريشتر به مدت دوازده ثانيه. چندين ده هزار نفر كشته. و جهانيان كنار تلوزيون هاي خود,ليوان شير قهوه به دست,به سوگ نشستند....

No comments:

Post a Comment