12/20/2003

هيچ جايي يا راهي براي استعفا دادن از فرزندي يه پدر و مادري وجود نداره؟!...جدا خسته شدم.مشاهده ي تلاش احمقانه و مذبوحانه ي اين دو نفر براي اينكه از من يك حيوان دست اموز درست كنندخيلي ازار دهنده اس.همه جاي دنيا ايده ي اصلي پدر و مادر ها تسلط مطلق روي بچه هاست؟؟؟!!!البته به والدين من بايد اساسا تبريك گفت,كارشون رو خوب انجام دادن,قبل از اينكه وارد كانال اونها شم,خودم خودم رو محدود ميكنم و به خودم نه ميگم.!!!!دختره بيست و يك سالشه,دو زار هم درامد مستقل نداره و به شدت هم زير سايه پدر و مادره(!!!),تازه از اين شرو ور ها هم سر هم ميكنه...

No comments:

Post a Comment