12/19/2003

بيا مامان خواهش ميكنم اين را قورت بده....تا پايين خم ميشود كه ببيند در قاشقي كه جلوش گرفتم چيست...خاك است كه براي تو جمع كردم ...قورت بده.قبلا هم اين كار را كردي....

نه,خودت گفتي كه من اين طوري توي شكمت رشد كرده ام...چون خاك قورت داده بودي ...به خاطر من اين كار را بكن,خيلي دلم ميخواهد يك خواهر يا برادر داشته باشم....

پس درستش كن مامان,بيا,قورت بده...

اما خاكش اين نيست...
مثل خاكي است كه روي گلهاست

روي كدام گلها؟؟؟؟

يادم نمي ايد.يادم نمي ايد....


(كودكي-ناتالي ساروت)

No comments:

Post a Comment