12/18/2003

يك مكالمه.نه براي كشف كردن و شناختن,صرفا براي شنيدن و شنيده شدن..ديشب موقع خواب داشتم به اين فكر ميكردم كه چقدر دلم ميخواد يه مدت شبها تو تختم تنها نباشم....

No comments:

Post a Comment