12/17/2003

افكارم با بدنم هماهنگي نداشت.سرم را از "بدنم" جدا كردم.

...
to be continued

No comments:

Post a Comment