12/12/2003

وقتي عمدا
سيگارم را با نارسيسمي اغراق شده
به لب ميگذارم
و وقتي عمدا
از زير چشم نگاه هاي حريص تو را
تحت نظر ميگيرم
...
من به تو تجاوز كردم يا تو به من؟!

No comments:

Post a Comment