12/11/2003

مسخره اس.بحث فمينيسم و برابري زن و مرد و اينجور چيزا شد.معتقد بود كه الان ما به برابري نسبي رسيديم(!!!!)حداقل قشر متوسط به بالاي جامعه و ميگفت كه اصلا درك نميكنه چرا من و امثال من انقدر ورجه وورجه ميكنيم!ازش پرسيدم كه الان خودش رو در وضعيت كاملا برابر ميبينه؟گفت نسبتا.پرسيدم نسبتا يعني چي؟گفت يعني اين كه من به طور كلي در وضعيت برابري به سر ميبرم,اگر چيزي "اضافه"بخوام, انقدر خوب ميشه روي مرد ها نفوذ كلام داشت و با سياست عمل كرد كه همون مقدار فاصله ي مونده رو پر كرد. ... اينجا بود كه علنا دود كردم!حرف تو حرف اومد و نشد كه بگم عزيز من ,با استناد به حرف خودت,هنوز ساختار ها و الگوهاي سلسله مراتبي هست و هنوز تو افرادي رو انچنان در راس ميبيني كه براي بدست اوردن حقوق طبيعيت مجبوري هزار جور بازي در بياري يا به قول خودت از نفوذ كلام يا سياست استفاده كني!... جالبه. همين دوست عزيز,هر دفعه كه ميريم مهموني ,به "دلايلي"ناچاره هزار جور دلقك بازي در بياره تا برادرش به حضور دوست پسرش پي نبره!و فيانسه ي عزيزش رو بايد بذاره تو جيبش,البته اگر جيب داشته باشه!...جل الخالق.نمردم فهميدم برابري چيه!

No comments:

Post a Comment