12/17/2003

چي واقعا ميتونه خوشحالم كنه؟؟؟؟....خودم.ممم.تقريبا,خودم گاهي واقعا ميتونم خودم رو خوشحال كنم...گاهي چيزهاي خيلي كوچيك خوشحالي هاي بزرگي بهم ميدن ,مثل بنفشه هايي كه نازلي هفته ي پيش بهم داد.اما مساله دقيقا اين نيست.چي ميتونه احساس عميقا خوبي بهم بده؟.....دوست داشتم به مدت پنج دقيقه,فقط پنج دقيقه,سكوت و سكوت و سكوت و سكوت و نفس عمييييييييييييييييييييييييييق. .... فكر كنم در حال حاضر افزون خواهيه(!!!!!!!)

No comments:

Post a Comment