12/09/2003

ما,خيلي متفاوتيم.ما هر كدوم زن بودن رو به سبك خودمون تجربه كرديم.(اما تجربه كرديم)ما,از زنانگي ايده هاي خاصي داريم.(اما مذكر وجودمون رو سركوب نكرديم و باهاش نجنگيديم.)... ما ديروز كنار هم بوديم و با هم "حرف زديم".ما بيشتر با هم حرف خواهيم زد.ما از تجربيات "زن "بودمان بيشتر خواهيم گفت.تجربياتي كه نميخواهم هرگز "دخترم"با انها رودر رو بشه...

No comments:

Post a Comment