12/09/2003

مناظره ي دروني و پنهان من و "موريل",به طرز بسيار خوبي به سرانجام خودش رسيد.در تمام اين مدت,هر وقت سيمور و موريل و خودم رو در يك جا ميديدم دچار عذاب ميشدم.هر سه در سر گرداني مطلق وموريل كه واقعا براي من عزيزه.موريل عزيز,هر جا كه هستي شاد شاد باشي.

No comments:

Post a Comment