12/01/2003

زنان بايد خود را بنويسند.بايد از زنان بنويسند و زنان را به نوشتار اورند,از چيزي كه با دليل مشابه,قانوني مشابه و هدف مهلك مشابهي از ان رانده شده اند-درست به همان خشونت كه از تن هاشان(تبعيد شده اند)

امروز واقعا عالي بود.تمام بعد از ظهر با زيبا جلالي بوديم.به نظر ميرسه دارم به جاهايي كه ميخوام ميرسم يا حد اقل دارم به راهي كه ميتونه احساس رضايت خوبي در من ايجاد كنه نزديك ميشم.-ما از هميشه برگشته ايم-

No comments:

Post a Comment