12/09/2003

16 اذر.روز دانشجو."تريبون ازاد –پاسداشت پنجاه سال مبارزه"
چيزي كه روي پوستر هاي فراخوان تريبون از چند روز پيش ,روي در و ديوار ديده ميشد.و بالاخره,امروز,روز موعود!....هنوز خيلي كم سال هستيم و در ابتداي دوره ي بلوغ,با بحران ها و تناقض ها وجستجو هاي خاص اين دوره كه اگر پاسخ مناسب بهش داده نشه...چيزي جز خمير بازي ازمون نميمونه.همين.

No comments:

Post a Comment