11/17/2003

تعجب ميكني؟اين همه مترسك گذاشتي ,بازم كلاغه مياد تو اسمون مزرعه ات دور ميزنه؟هه هه !!اون با مزرعه ات كاري نداره. چيزي كه ميخواد,كاه هاي بدن مترسك هاست.ميخواد ازشون لونه بسازه.

No comments:

Post a Comment