11/16/2003

گود افتادگي زيبايي
تمام زير چشمهايش
را
پوشانده است.
لرز و دل اشوبه سراسر وجودش
را
اشغال كرده.
بيمار؟
نه.او بيمارنيست.
او
صرفا
باردار است.
به تصوير كشيدن
"تناقض هاي بودن"
او را
خواهد رهاند ...

No comments:

Post a Comment