11/12/2003

همه چيز از اونجايي شروع شد كه ... امممممم.نميدونم.دقيقا نميتونم بگم از كجا شروع شد.
فكركنم از تقابل نانوتكنولوژي و مطالعات زنان بود.

No comments:

Post a Comment