11/16/2003

چرا و چگونه زيبا شناختي با بدن زن گره خورده است و ايا بي اين زيبا شناختي و مفهوم "زن به عنوان وسيله اي براي ارضاي تمناي مرد"رابطه اي وجود ندارد؟ايا بين اين زيبا شناختي و بيست هزار زن و دختر مورد تجاوز قرار گرفته ي بوسنيايي ارتباطي وجود ندارد؟ ... چاق يا لاغر,سبيلو يا بي سبيل,محجوب يا بي حجاب,بدن زن قرن هاست كه نشانه اي است از تمناي مرد و اين نشانه چه بلايي بر سر زن اورده است,در ايينه محبوسش كرده ,از پيري به وحشتش انداخته وبهاي جاني و مالي بسياري از او طلب كرده است.چگونه ميتوان اين نشانه را دگرگون كرد بدون انكه مفهوم زيبايي و زيبا شناختي را با ان روانه زباله داني كرد؟

صفورا نوربخش.

No comments:

Post a Comment