11/10/2003

يك وضعيت سرتاسر مزخرف:اجازه بدي چيزهاي كوچيك و حقيقتا بي اهميت ازت انرژي بگيرن و تو سرت به سادگي جولان بدن.البته اين نكته رو بايد در نظر گرفت كه من,خودم هم مرض اينو دارم كه به اين جونور ها اجازه ي مانور بدم.

No comments:

Post a Comment