10/15/2003

يادت كه نرفته؟تو اين تماشاخونه خودت نقشت رو انتخاب ميكني.به فكر يك نقش ديگه باش كه امشب اخرين پرده ايه كه رل فعليت رو بازي ميكني.خيلي وقته در وجنات زني كه خاكستري ميپوشد ,ظاهر شدي.درست ميگم؟... اوهوم.به يك رل خيلي خيلي متفاوت از چيزي كه تا به حال بودي فكر كن.متفاوت ونه الزاما معكوس.
......ااااااااااااااا ه ه ه ه ه ه ه !نگران كننده؟نه ,چيز نگران كننده اي وجود نداره.تماشاچي ها جاي خودشون رو پيدا ميكنن.

No comments:

Post a Comment