10/13/2003

شكنجه براي اعتراف نداشته؟؟؟؟؟؟؟مجازات براي گناه نكرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اينم ميگذره,نه؟مثل همه ي اون قبلي ها ,كه همشون تا حالا گذشتن و شدن نقطه هاي تاريك نا خوداگاه.درسته؟مكانيزمش اينه؟لبخند بزن!تو تنها نيستي كه گرفتار اين انفرادي هستي.باز هم تكرار ميكنم,مجازات براي گناه نكرده؟شكنجه براي اعتراف نداشته؟گريه ام از اينه كه در اغلب موارد ,اين نقاط تاريك كوچولو موچولو ي كار خراب كن,به واسطه ي انتخاب خودت ,قسمت عمده اي از ناخود اگاهت رو پر نكردن.

No comments:

Post a Comment