10/30/2003

انقدر تثبيت شده ,خيره و بي صدا وارد شد كه هيچوقت فكر نكردم بايد براي شناختنش وقت گذاشت.

No comments:

Post a Comment