10/27/2003

خيلي خوب بود اگرگاهي ناچار نبودم به خاطر بودن و چطور بودنم به كسي توضيح بدم.

No comments:

Post a Comment