10/19/2003

خنده دار و احمقانه اس.هر چي از يك نفر بيشتر خوشم بياد,باهاش سرد تر برخورد ميكنم!

No comments:

Post a Comment