10/12/2003

گاو بازان جوان!دزد هاي دريايي خسته!سلماني كم سن و سال!
دور او حلقه نزنيد!لولا, "در ابگير اين همه به تصوير خود خيره شد."اما نه براي شما.
لولا ,فقط شكوفه هاي بهار نارنج را ميخواهد.دور او حلقه نزنيد.

No comments:

Post a Comment