10/12/2003

راست ميگه.وقتي به حدي از بي حوصلگي,خستگي و كسالت ميرسي, اگر بهترين چيزهاي دنيا هم با پاي خودشون بيان پشت در خونه ات وقتي در رو باز كني,امكان نداره ببينيشون.

No comments:

Post a Comment