10/10/2003

ماه كامل شده.كولي ها از راه رسيده اند. خسته ,گيج و خيره.خيره به اسمان بي غروب ,به جنگلي كه ديگر وجود خارجي ندارد.مشغول درست كردن اتش....اتش؟اتش؟ نه.نيازي نيست.هوا گرمتر از اني است كه به اتش نيازي باشد.
كولي ها از راه رسيده اند.به فضاي اطراف خيره شده اند.
مه كجاست؟باران كجاست؟كولي هاي من به اتش احتياج دارند.
ماه كامل شده.زوزه ي سگ هاي گرگي,نياز كولي هاي من به موسيقي را ارضا نميكند.

مه كو؟رطوبت كو؟باران كو؟... ما به اتش و ساعتي ساز كوبه اي نياز داريم.

No comments:

Post a Comment