10/01/2003

چرا ماه كامل نميشه؟
زوزه هاي در گلومونده
داره خفه ام ميكنه.
خ ف ه.

No comments:

Post a Comment