10/06/2003

كلاس خواص مكانيكي به حياط مهد كودك مشرفه.همگي حواسمون به درس و تخته بود و در حال تلاش براي اناليز كردن حرف هاي استاد حل تمرين كه نميدونم اين مهارت رو در تند تند حرف زدن از كجا كسب كرده .
اوه اوه!صداي جيغ هاي ناشي از هيجان بچه هاي مهد كه تهش پر از قهقهه بود بلند شد..پرستو نيم خيز شد,نشت و بهم گفت:"يك تاب-يك تاب ساده-همين".....هيچكس نميتونه تصور كنه چقدر اون لحظه دلم ميخواست جام رو با يكي از اين نيم وجبي ها عوض ميكردم.يك تاب بازي ساده-كمي جيغ و قهقهه ي گلو پاره كن.همين.

No comments:

Post a Comment