10/04/2003

يادم نمياد.نه.يادم نمياد.....از كجا ؟چه جوري شد؟چه جوري شد به اينجا رسيدم؟نه!لطفا نخواه كه قبول كنم اين روندي طبيعيه كه همه از اول تا بيست و يك سالگيشون طي كردن!چي؟زياد فكر نكنم؟يك اختلال رواني ساده اس؟!اهان.اوكي.ولي چقدر ساده؟

No comments:

Post a Comment