9/17/2003

كسي كه گفت C’est la vie
واقعا منظورش همين زندگي بود؟؟؟؟؟؟؟

No comments:

Post a Comment