9/26/2003

با توجه به پست قبلي:
بابا!بشر دوست من!خوب البته احساساتي هم بايد بود,جو گير هم بايد شد و "در جواني يك سايه راه بايد رفت".و اين همه ي ماجرا نيست!

با توجه به همين پست:
بابا!اخر منتقد شخصيت!

نه!فكر كنم هنوز مونده تا اسكيزوفرني و اختلال شخصيت و سي بل و هالو پريدل!!!!!البته اين نظر شخصيه منه,تا رانكاو ها چي بگن!

No comments:

Post a Comment