9/19/2003

امروز جمعه است.امروز تعطيله.امروز نوبت خودمه.خود خودم.اون خودي كه از زن بودنم بهم نزديك تره.امروز نوبته اونيه كه كامو رو به مگي هام ترجيح ميده,و با باب ديلان حال ميكنه.اوهوم.

No comments:

Post a Comment