9/17/2003

سارا مرسي.
فكر كنم امشب يك پرونده ي باز ديگه شكل بگيره و به تمام پرونده هاي باز ديگه اضافه بشه.به تمام چيز هايي كه انگار هيچوقت نميخواد تموم شه و حل شه ....
يكي ميگفت براي رسيدن به هدف هاي بزرگ بايد اونا رو به هدف هاي كوچيك تر شكست,تا با رسيدن به تك تكشون به هدف نهايي برسيم.من اصلاح ميكنم!براي تحمل فشار هاي رواني ,اونا رودر مقاطع زماني گسسته تحويل بگيرين!به طور پيوسته نابود ميشين.البته به طور تدريجي,دقيقا مثل اينكه بخواين يك تير اهن رو با سوهان ناخن از وسط نصف كنيد.

No comments:

Post a Comment